Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general TFG

Temes, inscripció, matricula, defenses, ...

foto mostra
La finalitat del Treball de Fi de Grau és completar la formació adquirida als graus, demostrant la maduresa i capacitat resolutiva de l'alumne davant una problemàtica concreta i assolir les competències específiques associades al Treball Final de Grau en el pla d’estudis de cada titulació.                                                         

 

Informació general

El TFG constitueix una matèria formada per 24 ECTS per als graus d’Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i Paisatge, i per 18 ECTS al grau d’Enginyeria de Sistemes Biològics, Enginyeria Alimentària i Ciències Agronòmiques.

El TFG podrà ser un Projecte o un Treball experimental i sempre serà individual.

El treball es realitza sota la supervisió d'un tutor de l'ESAB i pot estar codirigit per un altre tutor que pot ser intern o extern a l'ESAB.

 

Procediment

El procediment per realitzar el TFG té les següents fases:

Inscripció del TFG: l'estudiant ha d'haver superat 132 crèdits ECTS.

La inscripció del TFG queda formalitzada quan el tutor assigna un estudiant a un projecte. Si passat aquest termini l’estudiant no la formalitza, la inscripció del treball caducarà i quedarà sense vigència. Si vol tornar a inscriure'l caldrà el vistiplau del tutor.

Les assignacions fetes durant els períodes interquadrimestrals (mesos de juliol i febrer) no caduquen al cap d’un any natural exacte, es regeixen pel següent criteri:

Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 31  de juliol caducaran el dia 1 de setembre de l’any següent.
Les assignacions formalitzades entre el dia 1 i el 28  de febrer  caducaran el dia 1 de març de l’any següent.

 

Matrícula. El termini màxim entre la inscripció i la matrícula del TFG és d'un any natural. La matrícula es realitza en els períodes de matrícula seguint el mateix procediment que totes les altres assignatures.

La matrícula del TFG tindrà una validesa d’acord amb el calendari que fixa l’ESAB. Si no es supera la matèria TFG en aquest termini s’haurà de tornar a formalitzar la matrícula.

Si la defensa del treball es produeix en el quadrimestre següent en el qual s'ha matriculat, s’haurà de formalitzar una matrícula en concepte de tutoria i serveis administratius en el quadrimestre següent, d’acord amb la normativa general de la UPC.

Si l'estudiant no diposita en segona convocatòria, un cop finalitzat el termini de dipòsit establert per aquesta segona convocatòria, serà avaluat amb un NO PRESENTAT de TFG i haurà de tornar a fer tot el procés d'inscripció i matrícula, on s'aplicarà el corresponent recàrrec per repetició de l'assignatura de TFG.


Avaluació i defensa del TFG. A les titulacions d'Enginyer Agrícola i Agroambiental i del Paisatge, l'avaluació del TFG inclou l'avaluació de la Fase de docència, d'acord amb la Guia docent de la matèria.

Tot els processos de dipòsit del treball, validació per part del tutor i assignació del tribunal es realitza de manera telemàtica mitjançant l'aplicació SIA. També es comunica a l'estudiant mitjançant mails automàtics que remetrà SIA, les dates significatives i el resultat de la revisió del treball.

La Fase de treball, comuna per a totes les titulacions, s'avalua per part d'un tribunal format per tres professors de l'ESAB: el president del tribunal i el primer vocal d'entre el llistat de tribunals predefinits; quan el tutor validi el dipòsit realitzat assignarà al segon vocal i el Tribunal quedarà constituït amb la totalitat dels seus membres.

El procediment d'avaluació és descrit a la normativa de TFG.


Calendaris. Cada curs es publicaran les dates límit de dipòsit i defensa oral del TFG segons el quadrimestre de matriculació.

             Consulta les dates de terminis de lliurament i defensa del TFG

Data límit de lectura del TFG


del Grau en Enginyeria Agrícola i del Grau en Enginyeria Agroambiental i del Paisatge:

31/10/2023

 

La gestió dels procediments de TFG està implementada en l'aplicació SIA del Campus.

 mostramostra