Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació per als estudiants i per als tutors acadèmics

1. Tipus de pràctiques acadèmiques externes
Poden ser de dos tipus diferents:

Pràctiques curriculars:

 • S'integren en el pla d'estudis com una assignatura més. En el cas de l'ESAB, l'assignatura és optativa de 12 crèdits ECTS.
 • Aquest tipus de pràctica s’ha d’avaluar i es reconeixen a raó de 30h=1ECTS
 • Les pràctiques es formalitzen a través d'un Conveni de Cooperació Educativa.
 • Les Pràctiques Curriculars es podran reconèixer:
  • Amb un conveni únic de 360h.
  • Amb dos convenis diferents de 180h.
 • El reconeixement de les pràctiques es fa al final del procés i un cop han estat avaluades i aprovades.

Pràctiques no curriculars:

 • Són pràctiques voluntàries que no formen part del Pla d'estudis, però formen part del currículum de l'estudiant.
 • S'incorporen com a suplement europeu al títol.


2. Requisits

 • Estar matriculat en qualsevol de les titulacions impartides i disposar de l’assegurança escolar mentre el conveni sigui vigent. Els estudiants majors de 28 anys han de formalitzar una assegurança privada. En cas de pràctiques fora del territori espanyol cal subscriure assegurança de viatges específica.
 • Haver superat 90 ECTS de la titulació de qualsevol tipologia i haver superat els 60 crèdits del Bloc curricular de Fase Inicial per iniciar l’activitat.
 • Estar afiliat a la Seguretat Social. Si no es té el número d'afiliat caldrà sol·licitar-lo.
 • No es pot reconèixer l’activitat professional.
 • Els alumnes no poden mantenir cap relació contractual amb l’empresa, institució, entitat o Universitat
 • Limitacions en el nombre d’hores (màxims): 900 hores per curs i 1080 hores en tota la carrera.
 • L’estudiant ha de rebre una compensació econòmica per part de l’empresa en concepte de borsa d’ajut a l’estudi . L’empresa ha de pagar directament a l’estudiant la quantitat pactada en concepte d’ajut a l’estudi. Per a l'estudiant és un ingrés resultat del seu treball per a tercers subjecte a les retencions que disposa el Reglament sobre l'impost de Renda de les Persones Físiques. El preu definitiu s'haurà d’establir d’acord amb l'estudiant i l'ESAB.

3. Seguiment de les pràctiques

  El tutor acadèmic ha de vetllar per que les pràctiques siguin el més profitoses possible per a l'estudiant.No obstant això poden existir incidències que caldrà endegar en cas de produir-se. Per això és obligatori fer uns informe de seguiment un cop hagi transcorregut aproximadament el 30% de la pràctica i al final de la mateixa. L'informe intermedi no caldrà fer-se en cas que la pràctica sigui de molt curta durada i durant el període de vacances.
  El seguiment de la pràctica és independent de l'avaluació de la memòria de l'estudiant que només serà necessari en el cas de les pràctiques curriculars.
  Per més informació contactar amb el tel 93 552 35 66 o