Vés al contingut (premeu Retorn)

L'ESAB en xifres

L'ESAB en xifres
Principals Indicadors
LES PERSONES
Estudiantat                                                                                               
Estudiants matriculats     
                                           Explotacions Agropecuàries 99
Hotofructicultura i Jardineria 187
Indústries Agràries i Alimentàries 152
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 15
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 23
Màster en Aqüicultura 15
Estudiants titulats
Explotacions Agropecuàries 22
Hortofruciticultura i Jardineria 37
Indústries Agràries i Alimentàries 52
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 3
Màster en Aqüicultura 10
Nou accés
Explotacions Agropecuàries 14
Hortofructicultura i Jardineria 45
Indústries Agràries i Alimentàries 39
Màster Sistemes Agrícoles Periurbans 12
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 9
   
PERSONAL (a final de curs)
PDI UPC 91
PAS UPC a plantilla 21
PAS UPC Substitucions i/o reforç 8
   
LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
Producció científica
Llibres o capítols de llibre 17
Articles en revistes científiques  58
Articles en revistes nacionals i/o de divulgació 12
Organització de Cursos i/o Congressos  26
Ponències i Conferències convidades a Congressos  41
Comunicacions a Congressos 50
Cursos o conferències impartits  5
Cursos o conferències rebudes en Docència 36
Cursos o conferències rebudes en Recerca  1
Altres Activitats per la Millora de la Docència 13
Activitat Acadèmica fora de l'ESAB 9
Tesis dirigides  2
Tesis presentades 2
Participació en tribunals de Tesis  7
Projectes DEA presentats  4
Projectes internacionals  7
Projectes nacionals  24
Activitas de transferència tecnològica  27
Estades de mobilitat  4
Premis, ajuts, subvencions  8
   
LES TECNOLOGIES PER AL DESENVOLUPAMENT
Projectes de transferència tecnològica en els que l'ESAB participa 14
Projectes de recerca en els quals l'ESAB participa  9
Professorat que s'ha desplaçat o es desplaçarà pels projectes  11
Estudiantat que participa en els projectes  22
Estudiantat que s'ha desplaçat o es desplaçarà pels projectes  22
Ajuts rebuts des del CCD  46.385€
TFC i TFM llegits 1
Seminaris i trobades  4
Publicacions en les quals ha participat professorat de l'ESAB  2
Xerrades
a l'ESAB 11
amb participació de l'ESAB  4Pressupost (pendent)

Pressupost ESAB (Capítol 2, part descentralitzada)

 

 

Pressupost exercici 2009

El pressupost de l’exercici 2009 és el segon pressupost de l’ESAB des de la seva integració a la UPC, per tant, el de la consolidació. La dotació del capítol 2 s’ha establert tenint en compte el pressupost de l’exercici 2008 (135.592 €), l’increment pressupostari definit per la UPC per a l’any 2009 (0%), i el resultat assolit per l’ESAB a l’Eix A (100%). Amb aquestes dades, l’exercici 2009 manté la quantitat assignada per a l’exercici 2008, és a dir, 135.592 €, que es distribueix en les partides que s’indiquen en la taula que segueix.


pressupost v2.GIF


La mitjana ponderada assolida per l’ESAB  a l’Eix A (indicadors d’activitat ordinària) per al curs 2007-2008 ha estat de 83,78€, un 4,6 % superior a la mitjana de la UPC. És una dada que s’ha de valorar positivament: ens indica que l’ESAB una escola normal a la UPC i, a més a més,  esvaeix l’angunia d’una nova retallada del pressupost de l’ESAB. No obstant, l’exercici 2008 ens ha mostrat que amb aquest pressupost ens cal ser rigorosos per funcionar correctament.


D’altra banda, durant l’exercici 2008 l’ESAB va generar uns ingressos de 25.618 €, que es van incorporar a Propostes i Accions Cofinançades. Aquests ingressos es van generar a partir de: serveis científico-tècnics o lloguer d’aules; convenis de cooperació educativa; i ajuts de la UPC a màsters o a viatges.


El canvi més destacat, respecte de l’any 2008, és que la partida Beques TIC (15.500 €) surt del pressupost, donat que el servei s’ha passat a cobrir des dels serveis tècnics del campus, i la dotació passa majoritàriament a la nova partida Serveis Cientifico-tècnics (17.000 €), partida que recull la Unitat d’Anàlisi i els Camps i hivernacles experimentals.  

Els recursos econòmics per a les assignatures (30.000 €) d’ETA es van distribuir d’acord amb els criteris utilitzats l’any 2008. És a dir, en funció del número d’alumnes (any 2007), les hores i el tipus de pràctiques l’assignatura (66,5%) i dels Treballs Final de Carrera (TFC) dirigits pels professors durant els anys 2005 a 2007 (33,5%). D’altra banda, la docència de les assignatures de Màsters s’han seguit gestionant com una partida única (5.000 €).

 

Tancament de l’exercici 2008


El tancament de l’exercici econòmic 2008 de l’ESAB ha estat molt més ordenat i racional que el de l’any 2007, tot i que encara ens hem d’esforçar en distribuir millor la despesa al llarg de tot l’any. En tot cas, a la Comissió Permanent de la Junta d’Escola del passat 10 de febrer, la Direcció va agrair la col·laboració de tota la comunitat i l’esforç que aquesta fa contínuament per funcionar correctament.

El romanent de l’any 2008 va ser de 26.644 €, si bé aquesta xifra es veu modificada per diferents conceptes (becaris plurianuals; -8.081,50 €) i d’algunes comandes corresponents a l’any 2008 que el pagament s’efectuarà l’any 2009, de manera que el romanent de l’any 2008 realment disponible per a l’any 2009 va ser de 19.888,05 €.

Aquest romanent es va incorporar a Propostes i accions cofinançades i, més els ingressos generats per la unitat, s’han utilitzat per cobrir la part corresponent a l’ESAB de les convocatòries cofinançades per la UPC (50%) per a l’any 2009 de TIC (22.128,95) i Equipament docent (19.124,29 €).

 


Infraestructures (pendent)Viladecans

Durant el curs 2008-2009 s’han enllestit gairebé tots els serrells que quedaven pendents de finalitzar de les obres contractades amb l’ajut que el Ministerio de Educación y Ciencia ens va concedir en el seu moment. Una de les instal·lacions que va quedar operativa a inicis d’abril de 2009, després de molts d’esforços, va passar a ser la connexió elèctrica, mentre que la connexió per a veu i dades entre Agròpolis i l’ESAB encara no s’ha completat totalment.

En tot cas, durant el curs 2008-2009 diversos grups de recerca han començat a treballar en les instal·lacions d’Agròpolis, particularment l'Equip de Millora Vegetal per a Característiques Organolèptiques (EMVCO) i el de Protecció Vegetal (Poció).

Els trets més destacats de l’activitat realitzada a Agròpolis durant el curs 2008-2009 es resumeixen a continuació:

 • Una campanya a l’hivernacle vidre (millora mongeta del Ganxet i Tavella Brisa; i caracterització dels calçots de Valls)
 • Una campanya a l’hivernacle de PVC (estudi de nematodes en cogombre i tomàquet i control biològic)
 • Dos assaigs de camp (Avaluació de la rotació blat – gira-sol i de la comunitat arvense associada, en una zona saturada poc profunda; Desenvolupament d’una tecnologia per a un nou planter hortícola)
 • S’ha convocat una plaça de tècnic per Agròpolis
 • S’han fet instal·lacions de reg a l’hivernacle de vidre i al de PVC, s’han connectat recollida aigües pluvials a dipòsit
 • S’han reparat els danys, importants, causats per la ventada del gener als hivernacles i a la nau de maquinària (12.020,22 €), coberts per l’assegurança (3.000 € de franquícia)
 • Viladecans Televisió va fer un reportatge sobre Agròpolis, que es va emetre l’11 de febrer de 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=B6Z8ZWATC7k&feature=channel)

 


Passos que falten

Encara queden diverses actuacions transcendents a realitzar per completar totes les obres i les instal·lacions plantejades en el seu moment, alhora que s’està treballant per obtenir el finançament necessari per tirar-les endavant. Les actuacions pendents de realitzar són les següents:

 • Fase 2 de l’edifici de serveis
 • Laboratori maquinària agrícola a nau de maquinària
 • Sistema de seguretat a tot el recinte

A més a més de ser capaços de completar aquestes actuacions, el repte que ara tenim plantejat és el d’omplir-ho d’activitat, per al que és imprescindible la col·laboració de tota la comunitat universitària, a banda de saber atreure d’altres entitats per a desenvolupar-hi la seva activitat de recerca.


ESAB

Millora de les infraestructures de l'edifici
Actuacions derivades de l'avaluació de Prevenció de Riscos laborals i actuacions.
Millora de l'equipament docent dels laboratoris i camp de pràctiques.

Millora de les infraestructures de l’edifici:

Durant el curs 2008-2009, les actuacions realitzades a través del pla d’inversions del Campus han estat les següents:

 

 • S’han canviat de lloc les pantalles de les aules, canvi que permet utilitzar prop del 50% de la pissarra, simultàniament amb la projecció de material didàctic en la pantalla.
 • S’ha instal·lat un sostre fonoabsorbent a totes les aules de teoria. Tot i que no disposem de mesures que demostrin un millor comportament acústic, creiem que la millora es força evident.
 • S’ha instal·lat aire condicionat al laboratori 301 (Cambra de flux laminar)
 • S’han instal·lat extensions d’acer inoxidable als replans de les baranes d’obra existents entre els passadissos d’aules i el triple espai central de l’ESAB, com a millora de la seguretat en l’ús de l’edifici

D’altra banda, també s’ha instal·lat un suport per a bicicletes a l’interior del recinte de l’ESAB, per poder deixar els vehicles durant les nits amb més seguretat.


Actuacions derivades de l’avaluació de Prevenció de Riscos laborals i actuacions.

Durant el curs 2008-2009 s’han corregit algunes de les mancances relacionades amb la prevenció de riscos laborals a l’ESAB, d’altres estan en via de ser solucionades. Aquestes mancances (algunes ja detectades en l’avaluació feta l’any 2005) estan recollides en dictamen  que van fer els tècnics del servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), en l’avaluació realitzada el passat 6 de març.

Les actuacions que ja s’ha realitzat a càrrec del SPRL són:

 • S’han instal·lat dutxes de seguretat als laboratoris 207, 209, 210 i S101. També s’ha realitzat el desaigua de les dutxes dels laboratoris 303, 305, i 306 de l’ESAB.
 • S’han servit 8 armaris de seguretat per a productes químics (laboratoris 109, 207 i 211)
 • S’ha instal·lat un sistema de control de presència a la cambra de germinació UV
 • Extracció aire de magatzem S101 i S101A

Una vegada s’hagin situat tots els armaris en el seu emplaçament definitiu, i s’hagi connectat el sistema d’extracció de vapors, es podrà fer el trasllat dels productes tòxics i inflamables a la nova la ubicació. Per més endavant, queda pendent per part del servei de PRL l’aprovació de les extraccions generals dels laboratoris 109, 112, 113, 114, 207, 210, i 211.

 


Millora de l’equipament docent dels laboratoris i camp de pràctiques:


La UPC va aprovar la sol·licitud presentada a la En relació a la convocatòria d’Ajuts per a la Millora d’Equipaments Docents per a l’any 2009, la UPC ens va aprovar una sol·licitud per un import de 38.248,58 €, dels que la UPC paga el 50% i l’ESAB ha de pagar la resta (19.124,29 €). La relació d’equips adquirits  amb aquesta convocatòria, proposats per les responsables dels laboratoris de docència, han estat els següents:

 • Túnel camp de pràctiques

 • Adobadora

 • Estació total

 • Agitador d'ampolles

 • Autoclau-Presoclau 75l

 • Extractor Dosi-Fiber

 • Premsa multiassaig

 • Balança precisió

 • Bany d'aigua

 • Cabina Flux Laminar


D’altra banda, durant el curs 2008-2009 el Camp de Pràctiques ha passat a ser un laboratori més de l’ESAB, fet que resol una mancança que teníem des de fa temps. Per tal de facilitar l’organització docent de l’escola, animem a concentrar-hi al màxim possible els diferents ensenyaments pràctics de camp.  A banda de la docència realitzada, les actuacions més destacades han estat:

 • Implantació de vinya a la part exterior de la parcel·la
 • Instal·lació d’un túnel de 108 m2 (6 x 18 m) amb coberta de PE i ventilació lateral
 • Implantació de cultius hortícoles plurianuals: espàrrec (primavera) i carxofa (octubre)
 • Elaboració d’una proposta per a establir una plantació de diferents fruiters


Unitat d’anàlisi

A principis de l’any 2009 es va iniciar el procés per definir una nova forma de funcionament de la Unitat d’Anàlisi. L’objectiu és donar un suport sòlid i de qualitat a la docència, a la recerca i a la transferència de tecnologia que es realitza a l’ESAB en l’àmbit de l’anàlisi químic instrumental, alhora que també es pretén oferir el serveis d’anàlisi a entitats públiques i privades externes.  Per assolir aquest objectiu, necessitem aconseguir que la unitat s’autofinanci i que es pugui sostenir a llarg termini, optimitzant l’equipament de què disposa.


El primer pas ha estat definir la forma bàsica de funcionament de la unitat i els preus a aplicar per a cada equip, segons es tracti d’usuaris interns, organismes públics relacionats amb l’ESAB o bé usuaris externs, preus que es recullen en la taula que segueix.  taula dades equip hora.GIF

* Els preus varien en funció del usuari i cobreix els costos que s’especifiquen a continuació:

 •   El preu 1 és per a usuaris interns. El mateix usuari o tècnic de suport de l’usuari és qui ha de passar les mostres. El preu inclou una amortització reduïda de l’equip (65% del valor), el manteniment i les reparacions més les depeses variables que genera l’anàlisi (reactius, materials, gasos, etc.).
 • El preu 2 és per a entitats i administracions públiques relacionades amb l’ESAB. L’usuari ha de passar les mostres i el preu inclou els mateixos conceptes descrits per al preu 1, més la mà d’obra de preparació i calibrat de l’equip i les despeses generals del laboratori (neteja, manteniment, llum i aigua) i un 2,5% de benefici.
 •  El preu 3 és per a usuaris externs i inclou tots el costos: amortització completa de l’equip; tota la mà d’obra; reparacions i manteniment; despeses variables; despeses generals i 5% de benefici.


Finalment, també s’està preparant una pàgina web que reculli la informació bàsica de la Unitat d’Anàlisi i l’oferta de serveis i equipaments disponibles, per fer-la visible a tota la comunitat universitària i als possibles usuaris externs. També s’ha creat una adreça de correu específica: esab.unitat.analisi@upc.edu.

 


Actuacions planificades en el Pla TIC 2008-2009:

Les actuacions realitzades han estat les següents:

 • S’han actualitzat els ordinadors de l’aula AI-11
 • S’ha comprat l’equip de gestió de xarxa interna (RAC) per augmentar la capacitat de connexions.
 • S’han adquirit projectors de vídeo nous per substituir els antics, els quals han deixat d’estar en garantia i una gran majoria han esgotat la vida útil de les làmpades
 • S’han instal·lat 24 telèfons a les aules de docència i 3 més als espais S101, 114 i 303
 • S’ha instal·lat una pantalla a planta baixa que permet conèixer la programació d’activitats docents en temps real i localitzar les aules on es realitza
 • S’ha posat en marxa un nou sistema d’informació acadèmica per gestionar les sol·licituds de permisos per accedir als laboratoris (GePE)