Vés al contingut (premeu Retorn)

Màsters Oficials

 
Marc general

Durant el curs 2008-2009 l’ESAB ha continuat amb la docència dels Màsters següents:

  • Màster d'Agricultura pel Desenvolupament
  • Màster en Enginyeria Biotecnològica
  • Millora Genètica Vegetal
  • Màster en Paisatgisme
  • Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans
  • Màster en Aqüícultura
Sistemes Agrícoles Perurbans
 
master APU


El Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans està organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i es du a terme a l’ESAB, al Campus del Baix Llobregat. El Màster inclou dos cursos (120 crèdits).


Durant el curs 2008-09, el Màster en Sistemes Agrícoles Periurbans ha comptat amb 5 estudiants procedents del primer any i 18 estudiants de nova matriculació. El conjunt dels estudiants matriculats procedia majoritàriament de la titulació d’Enginyer Tècnic Agrícola. Un nombre significatiu dels estudiants matriculats són professionals de diversos àmbits del sector de l’agricultura i, per tant, l’organització del Màster ha tingut com un dels objectius essencials permetre la compatibilitat entre l’activitat professional dels estudiants i la docència del Màster. S’ha observat també en aquest curs un increment dels estudiants que s’han matriculat al Màster immediatament després d’acabar la titulació Enginyeria Tècnica Agrícola, la qual cosa significa apropar-se a la normalitat i que el màster es converteixi en la continuació natural de les titulacions de la ESAB.

Com a resultat de la proposta de canvis realitzada per la comissió acadèmica del màster, durant el curs 2008-09 es van oferir 20 assignatures (100 ECTS), ja que es van fusionar algunes assignaures ofertades fins aleshores.

Durant el curs s’ha fet una avaluació dels objectius acadèmics del màster, la seva l’adequació a l’espai europeu i l’ajust entre objectius i resultats obtinguts. S’ha conclòs que, de cara a complementar-se amb els futurs graus que s’impartiran a la ESAB ja a partir del curs 2009-10, calen modificacions en quant  al nombre de crèdits i respecte a alguns dels objectius docents. S’ha començat a treballar ja en aquesta direcció per presentar una nova proposta que s’ajusti a les necessitats dels nous estudiants de l’ESAB. Es pretén que durant el curs acadèmic 2009-10 quedi enllestit el nou model que a la vegada s’ha d’ajustar a la nova llei de doctorat d’imminent promulgació.https://www.esab.upc.edu/estudis/masters-oficials/master-APU

Agricultura per al Desenvolupament

81_1.jpg

El curs 2008-09 ha estat el segon any de docència del Màster Agricultura per al Desenvolupament.  En aquesta ocasió cal destacar:

Sobre el professorat.  Novament hi ha hagut una elevada implicació del professorat tant en la impartició d’assignatures com en la tutoria de les estades de pràctiques i en la realització dels projectes finals de Màster. També un nombre important de professors ha participat activament en la presentació de projectes de cooperació al CCD, la major part dels quals han rebut el suport econòmic del esmentat centre, constituint una proba més del progrés de la implicació del professorat en el Màster.

Sobre els estudiants. El nombre d’alumnes nous matriculats ha estat baix (11), però molt similar al del curs anterior (12). La meitat dels estudiants nous   havien estudiat E.T.A. (6), però tant sols dos hi accedien directament desprès d’haver acabat el seu TFC, els altres havien cursat enginyeria agrònoma. La resta de l’alumnat era llicenciat. Per tant, per a poder consolidar a curt termini el màster caldria poder comptar amb més estudiants, però probablement fins que el desenvolupament dels graus i màsters no quedi clar és difícil aconseguir-ho. Una quarta part dels esmentats alumnes tenien experiència prèvia en cooperació.

Els alumnes han participat molt activament en les classes i han progressat acadèmicament adquirint coneixements tècnics adequats als països en vies de desenvolupament. La majoria, durant l’estiu, ha participat en accions de cooperació al desenvolupament amb suport econòmic del CCD. Al final del curs els alumnes van fer arribar les seves reflexions a la coordinació del màster, la qual cosa ha de permetre poder millorar en el curs que ve algun aspecte..
 

Aqüícultura

master aqüicultura.jpg

En el curs 2008-09 el Màster Interuniversitari en Aqüicultura ha finalitzat la seva tercera edició amb els mateixos bons resultats i elevat nivell de satisfacció per part de l’estudiantat que en edicions anteriors.

En el curs que es tanca han estat 15 els estudiants que han cursat el Màster. D’aquests, 10 ja han finalitzat la fase de docència (60 ECTS) i defensat el seu treball final de màster, per tant ja són avui titulats del Màster Interuniversitari d’Aqüicultura. D’aquests estudiants 4 han optat per la vessant professionalitzant de tal manera que han dut a terme un projecte i una estada en una empresa del sector. La resta han desenvolupat un treball de recerca i en aquest moment estan iniciant la seva tesi doctoral en algun dels departaments universitaris i centres de recerca que participen en el màster, com l’Institut de Ciències del Mar (CSIC) a Barcelona i el Centre Aqüicultura IRTA a Sant Carles de la Ràpita.

Els 5 estudiants restants procedeixen de titulacions de tres anys i per tant encara estan duent a terme la fase de docència (120 ECTS). En aquest sentit cal destacar que comencen a fer-se evidents les diferències entre països pel que fa a la implantació del Pla de Bolonya de tal manera que ja des d’aquest curs els graduats en biologia procedents de Portugal, per exemple, han cursat tres anys de carrera i per tant estan cursant 120 ECTS de màster.

La procedència dels estudiants segueix sent força diversa, prova del ressò i el prestigi que va agafant el màster fora de casa nostra. El 20% dels alumnes procedia de diversos països europeus (Grècia i Portugal), un altre 13% procedia de Llatinomèrica (Equador, Perú, Colòmbia), un 27% eren estudiants de diverses Comunitats Autònomes d’Espanya (Andalusia, Galicia) i el 40% eren estudiants catalans.

Un any més el màster ha gaudit de la col·laboració de investigadors i professionals del sector que participen de forma estable en conferències i visites i que permeten als estudiants gaudir d’una major diversitat de punts de vista i realitats professionals. Tanmateix aquestes empreses i centres de recerca han rebut alumnes per realitzar estades de pràctiques i treballs de recerca.

Les enquestes facilitades als estudiants demostren un nivell de satisfacció excel·lent per la docència rebuda. Així i tot s’ha afegit una enquesta final de valoració del conjunt del màster que ens ha permès constatar l’eficiència de la integració de les tres universitats, descartar l’existència de possibles solapaments, millorar la coordinació entre els diferents equips i plantejar possibles temes a incorporar en noves edicions d’acord amb l’evolució del sector.

 Durant aquest curs s’ha signat un conveni amb la Universitat Pierre et Marie Curie de Paris per un intercanvi d’estudiants entre el seu màster, que porta per títol Biology of Marine Organisms: Fundamental and Applied Basis, i el nostre màster, de tal manera que a partir del curs vinent 5 estudiants podran intercanviar-se per dur a terme alguna part de la docència (en el cas dels estudiants francesos) o dur a terme l’estada de pràctiques o el treball de recerca en una de les estacions experimentals que aquesta universitat té a Roscoff, Villefranche i Banyuls-sur-Mer (en el cas dels nostres estudiants).

El curs 2009-10 acaba de començar amb 25 alumnes matriculats, per tant amb unes excel·lents perspectives de futur.

Per més informació podeu consultar la web del màster:
http://www.ub.edu/masteroficial/aquicultura/
També podeu consultar la intranet del Màster on podeu accedir com a visitant:
http://portal.fisiologia.ub.es/Aquicultura/Paisatgisme
Màster paisatgisme.jpg 

El Màster en Paisatgisme (MP) de la UPC forma part del Programa Oficial de Postgrau d’Arquitectura, Urbanisme i Edificació i està promogut i organitzat conjuntament per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona i per l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. Aquest màster es va iniciar el curs 2006-07 i té un límit màxim de 30 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d’Admissió.

La posta en marxa del MP al setembre del 2006 va comportar l’extinció simultània del Graduat Superior en Paisatgisme (GSP), que conformava un títol propi de segon cicle de 3 anys de durada, i l’establiment del pla d’adaptació corresponents dels estudiants del GSP al MP. L’adaptació d’aquest estudiants al nou programa de màster s’ha anat fent de forma adequada i, al curs 2008-09 només hi ha hagut 1 estudiant adaptat de nou ingrés.

El nombre total d’estudiants preinscrits al curs acadèmic 2007-08 va ser de 84, 50 dels quals van ser admesos per la Comissió d’admissió. El nombre final d’estudiants nous matriculats fou de 27, mes 4 estudiants de mobilitat universitària procedents del programa Sòcrates.

El total d’estudiants matriculats en el MP (1r+2n curs) fou de 84, 27 a primer curs i 57 a segon, alguns amb algunes assignatures a primer.

En l’assignatura Treball Final de Màster es van matricular 38 estudiants, 28 dels quals el van presentar i defensar de forma satisfactòria, per la qual cosa aquests 28 estudiants van assolir el títol de Màster en Paisatgisme.
La valoració global del curs acadèmic és bona pel que fa al desenvolupament de la docència tant pel que fa als estudiants de nou ingrés com per la resta. L’assistència a les activitats programades, la motivació per les tasques encomanades i el treball autònom realitzat ha permès que la major part dels estudiants hagin assolit els objectius i les competències formulades. S’ha valorat com a molt positiva la progressió en competències i habilitats dels estudiants del tallers des del primer quadrimestre fins al quart. Al mateix temps s’han evidenciat millores substancials en l’àmbit competencial tant en els estudiants amb formació prèvia arquitectònica o similar com en els de procedència agrícola o similar. de procedència No obstant, entre els estudiants de nou ingrés procedents de països asiàtics, de l’est d’Europa i del Magreb, amb molt poc coneixement del castellà i del català, s’han detectat greus problemes de seguiment de la programació establerta i de rendiment acadèmic. En aquest sentit s’ha acordat que la Comissió d’Admissió valori, a més del currículum específic, el grau de coneixement de les llengües oficials a la UPC.

Si voleu saber més coses sobre el Màster en Paisatgisme podeu consultar la seva web a l’adreça següent:

http://www.etsab.upc.edu/web/frame.htm?i=2&m=estudios&c=estudiosEnginyeria Biotecnològica
eng biotecnologica

El Màster Oficial en Enginyeria Biotecnològica de la UPC es va iniciar el curs 2007/08 promogut conjuntament pel departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia i el departament d’Enginyeria Química. El màster és de120 ECTS i per accedir als estudis es necessitarà acreditar un títol de grau o 180 ECTS en estudis afins que permetin a l’estudiant seguir els cursos del màster de forma satisfactòria.
Els ensenyaments del programa estan descentralitzats i s’imparteix de forma successiva als campus del Baix Llobregat (ESAB), de Terrassa (EUETIT) i sud de Barcelona (ETSEIB). A mes dels dos departament promotors del màster, participen també el departament de enginyeria tèxtil i paperera i l’Intexter.

Diferents grups de recerca de la UPC relacionats amb enginyeria química, biologia molecular, tecnologies agroalimentàries o química estructural donen suport a aquest programa màster.

Al curs 2007/08 es va implementar el primer any dels estudis, començant amb un total de cinc estudiants de diverses procedències i deferents titulacions. Aquest màster té un límit màxim de 25 estudiants de nou ingrés, que ve regulat per una Comissió d’admissió.

Al curs 2008/09 d’una preinscripció inicial de 25 alumnes finalment es van matricular 7, procedents bàsicament de la titulació d’Enginyeria Tècnica Química de la UPC.

Millora Genètica

millora genetica

El Màster de Millora Genètica Vegetal és un màster interuniversitari organitzat per la Universitat Politècnica de València, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universidad  Politécnica de Madrid. Les classes presencials es realitzen al campus de la Universitat Politècnica de Valencia en les instal·lacions de la Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms i del Centre per a la Conservació i Millora de la Agrobiodiversitat Valenciana.


Durant el curs 2008-09 el Màster de Millora Genètica Vegetal ha comptat amb 32 matriculats, procedents principalment de Espanya i Amèrica Llatina. El perfil dels estudiants s’ha repartit entre els que volen dedicar-se a la recerca en millora genètica i els que pensen incorporar-se com a investigadors i/o tècnics a empreses productores de llavors. Per aquest motiu es especialment important la consolidació d’un consorci d’empreses dedicades a la millora genètica de llavors que interactuen amb el màster i són la sortida natural dels alumnes al finalitzar els seus estudis. S’ha constatat també que la pràctica totalitat dels estudiants d’anys anteriors han trobat un lloc de treball en aquest tipus d’empresa.

Recentment el màster ha revalidat amb èxit  l’aprovació del “verifica”.