Vés al contingut (premeu Retorn)

L'ESAB en xifres

L'ESAB en xifres
Principals Indicadors
LES PERSONES
Estudiantat                                                                                               
Estudiants matriculats     
                                           Explotacions Agropecuàries 77
Hotofructicultura i Jardineria 143
Indústries Agràries i Alimentàries 104
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 20
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 22
Màster en Aqüicultura 19
Grau Enginyeria Agrícola 27
Grau Enginyeria Alimentària 29
Grau Enginyeria Agroambiental i Paisatge 44
Grau Enginyeria Sistemes Biològics 34
Estudiants titulats
Explotacions Agropecuàries 19
Hortofruciticultura i Jardineria 46
Indústries Agràries i Alimentàries 38
Màster de Sistemes Agrícoles Periurbans 1
Màster en Aqüicultura 19
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 2
Nou accés curs 2010-11
Grau Enginyeria Agrícola 27
Grau Enginyeria Alimentària 20
Grau Enginyeria Agroambiental i Paisatge 61
Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics 49
Màster Sistemes Agrícoles Periurbans 1
Màster d'Agricultura pel Desenvolupament 9

 


Pressupost

Pressupost ESAB (Capítol 2, part descentralitzada)

 

 

Pressupost exercici 2010


El pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2010 (Capítol 2, part descentralitzada) és de 135.592 €. L’assignació d’aquest import ve de tenir en compte el pressupost de l’exercici 2009 (135.592 €), l’increment pressupostari definit per la UPC per a l’any 2010 (0%), i el resultat assolit per l’ESAB a l’Eix A en la convocatòria corresponent a l’any 2009 (10%). Amb aquestes dades, l’ESAB manté la quantitat assignada per a l’exercici 2009.

El pressupost de l’ESAB per a l’exercici 2010 es distribueix en les partides que s’indiquen en la taula seguent.

 

Concepte

Dotació

Desglossament

Dotació

Administració i funcionament bàsic

Despeses generals funcionament

13.000

Gasos

8.000

 

 

Laboratoris

1.600

 

 

Diverses centre

3.400

Despeses Administració i representació

9.154

Fotocòpies

2.500

 

 

Material oficina

2.500

 

 

Protocol

4.154

Despeses PDI-PAS ESAB

12.300

Fotocòpies

4.400

 

 

Dietes i locomoció

4.000

 

 

Vehicles (manteniment,i combustible)

4.000

Altres despeses funcionament

13.650

Delegació estudiants i setmana cultural

1.500

 

 

Assegurances i tributs

2.000

 

 

Correu-missatgeria

2.500

 

 

Tic UTG

2.500

 

 

UTG

5.150

Plans d’actuació

Ingressos i ajuts

188

 Ingressos i ajuts captats pel centre

188

Serveis científico-tècnics

17.000

Camps i hivernacles experimentals

12.000

 

 

Unitat anàlisi

5.000

Equipament i infraestructura

19.600

Equipament

8.600

 

 

Infraestructures

2.000

 

 

Tic ESAB

9.000

Actes Culturals i socials

10.100

Conferències

3.500

 

 

Premi Claudi Oliveras

600

 

 

Promoció

3.000

 

 

Centenari

3.000

Docència

Docència assignatures

30.500

Distribució a assignatures

30.000

 

 

Màsters

500

Manteniment equipament docent-científic

10.000

Equipament científic i instal·lacions

8.000

 

 

Equipament informàtic i SAS

2.000

 

Total

135.592

 

135.592

   

Els canvis més destacat, respecte de l’exercici 2009, és que la partida Material oficina PDI-PAS (4.650 €) surt del pressupost, per tractar-se d’un servei que es cobreix des dels departaments, i es creen les partides Tic UTG (2.500 €), Tic ESAB (9.000 €) i laboratoris (1.600 €). A més a més, han disminuït la dotació Protocol (-1.000 €), Promoció (-500 €), i Manteniment equipament docent (-2.000 €).

Els recursos econòmics per a les assignatures (30.000 €) d’ETA s’han distribuït d’acord amb els criteris utilitzats l’any 2009: número d’alumnes (any 2008); hores i tipus de pràctiques de l’assignatura (66,5%);  i Treballs Final de Carrera (TFC) dirigits pels professors durant els anys 2006 a 2008 (33,5%). No obstant, a l’exercici 2010 l’assignació definitiva de recursos econòmics a les assignatures s’ha calculat a inicis de setembre, una vegada s’ha disposat de les dades definitives de matricula, donat que a inicis d’exercici era difícil preveure si algunes assignatures del pla d’estudis d’Enginyeria Tècnica Agrícola en extinció s’impartirien o no.

En relació a la partida Ingressos i Ajuts, aquesta partida recull els ingressos i ajuts que genera el centre durant l’exercici 2010: convenis de cooperació educativa; lloguer d’espais; ajuts de la UPC per l’elaboració i promoció de graus i màsters; i ajuts a viatges docents. A nivell de referència, els ingressos generats per aquests conceptes durant l’exercici 2009 per l’ESAB van ser de 18.559 €.

Finalment, a banda del pressupost del Capítol 2, per a l’exercici 2010 l’ESAB també ha obtingut de la UPC una assignació de 9.300 € per a establir un sistema d’assegurament de la qualitat (Eix B) i de 11.064 € per a definir uns itineraris ambientals en el Campus (Eix C).

 

 

Tancament de l’exercici 2009


El romanent de l’any 2009 va ser de 9.727 €. El nivell d’execució del pressupost va ser elevat, més si tenim en compte que hi ha diverses despeses efectuades l’any 2009 que s’han pagat l’any 2010 (-1.921,65 €) i que la UPC va ingressar l’import de convenis de cooperació educativa (4.518,60 €) el 22 de desembre de 2009. Traient aquest dos imports, el romanent hauria estat de 3.287 €, que correspon a un nivell d’execució superior al 98%.

 


InfraestructuresViladecans

 

Durant el curs 2009-2010 s’ha seguit treballant per mirar d’enllestir les instal·lacions que van quedar pendents i que no es van poder finalitzar amb l’ajut que el Ministerio de Educación y Ciencia ens va concedir en el seu moment.

Els trets més destacats de les actuacions i de l’activitat realitzada a Agròpolis durant el curs 2009-2010 es resumeixen a continuació:

 • A inicis d’abril del 2010 es va deixar operativa la connexió de veu i dades, mitjançant un enllaç WIMAX entre l’edifici d’Agròpolis i l’ESAB que dóna unes prestacions equivalents a les que hi ha al campus
 • Es va cobrir la plaça de Tècnic de Laboratori per a Agròpolis, plaça que va Guanyar en Miquel Masip Martínez
 • El Parc de Recerca i Innovació de la UPC (Parc UPC) ha pres el protagonisme en la gestió, la promoció i en el funcionament d’Agròpolis
 • Es 26 d’abril es va signar addenda al conveni signat el 17 de febrer del 2006 que formalitza la cessió d’unes 10 hectàrees de terreny a l’ESAB, modificació que permetrà l’ús de es instal·lacions universitàries per part d’entitats alienes a la UPC.
 • Durant el juliol del 2009 es van iniciar els treballs per realitzar les actuacions que s’indiquen a continuació.

o   Adequar l’entrada al recinte i  l’accés a les edificacions

o   Adequar un laboratori de mecanització a la nau de maquinària

o   Realitzar les instal·lacions a l’edifici de serveis d’Agròpolis, les quals inclouen: llum i força; climatització i ventilació; fossa sèptica; detecció d’incendis i contra intrusió.

Totes aquestes actuacions han de quedar enllestides a principis d’octubre de 2010.

 • A nivell d’activitat, ja s’han realitzar:

o   Dues campanyes a l’hivernacle vidre (millora mongeta del Ganxet i Tavella Brisa; i caracterització dels calçots de Valls)

o   Una campanya a l’hivernacle de PVC (estudi de nematodes i control biològic en cogombre i tomàquet)

o   Tres assaigs de camp, dos d’Avaluació de la rotació blat – gira-sol i de la comunitat arvense associada, en una zona saturada poc profunda, i un per Desenvolupar una tecnologia per a un nou planter hortícola

 


ESAB

Millora de les infraestructures de l'edifici
Actuacions derivades de l'avaluació de Prevenció de Riscos laborals i actuacions.
Millora de l'equipament docent dels laboratoris i camp de pràctiques.

Millora de les infraestructures de l’edifici:

Actuacions planificades en el pla d’inversions del Campus:

 • S’ha habilitat l’aula 003 com a nou espai per a l’ESAB amb un doble ús. D’una banda, es pot utilitzar com a aula per conferències o qualsevol altre activitat docent, tenint en compte que està dotada de cadires amb pala. Per un altre, podrà servir per duplicar l’aforament de la Sala de Graus donat que la seva separació és mòbil. Hores d’ara, encara estem a l’espera d’acabar amb les instal.lacions de projecció i pissarra i que subministrin el mobiliari.
 • S’ha habilitat una part del magatzem com a Arxiu General de l’ESAB on hi hem traslladat tots els documents que teníem en altres llocs com la Diputació o l’EPSC.
 • A partir del més d’octubre contractarem els serveis d’un estudiant de màster d’arxivística que, sota la direcció del corresponent servei de la UPC, ordenarà l’arxiu des dels seus inicis fins a l’actualitat.

Actuacions planificades en el Pla TIC 2008-2009:

 • S’han actualitzat els ordinadors de l’aula AI-12 i s’han canviat les pantalles de la AI-10 que tenien certa incompatibilitat amb les CPU.
 • S’està a l’espera que facin la instal.lació d’ampliació de la WiFi de la zona de la Sala de Graus per millorar les seves prestacions de connexió múltiple.

Altres actuacions:

 • S’ha implantat un sistema d’informació a la pantalla “Canal InfoESAB” del vestíbul que permet incorporar qualsevol informació de la comunitat i per a la comunitat. Per penjar informació només cal adreçar-se a Josep Claramunt per acordar el tipus d’informació, la freqüència i el calendari.
 • S’han canviat les cadires de l’aula 26 per adaptar-les a les tauletes existents. Entre totes les inversions ja s’han canviat un total de 142 cadires i queden encara per canviar 38.
 • S’ha dotat de telefonia el magatzem S101 i els laboratoris 114 i 303

 

Actuacions planificades per a la millora de les condicions d’evacuació del edificis existents:

 • Aprofitant les obres d’urbanització de la part posterior de l’ESAB s’ha obert una porta d’emergència amb sortida directa a l’exterior. En aquest moment resta pendent la seva senyalització per que resti totalment operativa.
 • S’ha implantat un sistema de megafonia per facilitar les gestions dels incidents i emergències.
 • S’han corregit algunes senyalitzacions d’evacuació inadequades. 
Actuacions derivades de l’avaluació de Prevenció de Riscos laborals i actuacions.

Durant el curs 2009-2010 s’ha seguit corregint algunes de les mancances detectades en l’avaluació feta el 6 de març del 2009 sobre la prevenció de riscos laborals a l’ESAB. Les principals actuacions i instal·lacions que s’han realitzat durant el curs 2009-2010 han estat:

o   Adequació dels magatzems per a productes inflamables (S101A), tòxics i corrosius i inerts (S101) i trasllat de productes corresponents en cada cas

o   Dutxa de seguretat al magatzem S101

o   Desguàs a les dutxes de seguretat dels laboratoris 109, 112, 113 i 114

o   Extracció general d'aire als laboratoris 109, 112, 113, 114, 207, 210 i 211 i extracció d’aire dels nous armaris de seguretat dels laboratoris 109, 207, 211 i 304

o   Kit d'intervenció antivessament de productes químics i lloses de retenció als laboratoris 109, 114, 207, 211, 305 i S101

o   Telèfons a magatzem S101 i laboratoris 114 i 303

o   Megafonia a l’edifici ESAB


 


 


Millora de l’equipament docent dels laboratoris i camp de pràctiques:


En relació a la convocatòria d’Ajuts per a la Millora d’Equipaments Docents per a l’any 2010, la UPC va aprovar la sol·licitud presentada per l’ESAB. De l’import concedit (36.731,35 € ) la UPC cobreix en 50% i l’ESAB s’ha de fer càrrec de l’altra 50% (18.365,68 €). La relació d’equips adquirits  ha estat la següent:

 • Cultivador-vibrador EN Tasias-Kverneland
 • Centrífuga refrigerada Hettich
 • Microscopis i lupes Nikon
 • Autoclau Presoclau II 75 l
 • Mobles de laboratori Tecnologia Aliments i Producció Vegetal
 • Estació Total STONEX STS 7RP 7’’
 • Apilador hidràulic MX510 500 kg
 • Balança Granatària PS-60KB 60 kgUnitat d’anàlisi

A principis de l’any 2009 es va redefinir la forma bàsica de funcionament de la Unitat Anàlisi, amb l’objectiu de què s’autofinancés, per poder donar un suport de qualitat a la docència, a la recerca i a la transferència de tecnologia que es realitza a l’ESAB.

A la taula seguent es resumeixen les principals dades dels serveis que ha realitzat la Unitat d’Anàlisi durant l’exercici 2009. En conjunt, ordenar el funcionament bàsic de la UA ha estat un pas important, però encara queda força feina a fer. Entre d’altres, un dels propers passos a donar ha de ser el d’obtenir la certificació ISO 9001.

Equip

Hores d’ús any 2009

Import serveis (€)

Absorció atòmica

95,5

3.060,24

Fotòmetre de flama

14,3

113,01

TOC líquid

37,5

477,39

TOC sòlid

14,0

214,76

Electroforesi capil·lar

237,0

2.016,96

HPLC

80,0

1.524,56

Cromatografia gasos

35,0

35,91

Cromatografia gasos - massa

8,0

263,60

Polarògraf

8,0

129,40

Espectrofotòmetre UV-160

49,0

398,38

Espectrofotòmetre UV-mini

0,7

5,42

TOTAL

578,9

7.239,63