Vés al contingut (premeu Retorn)

Consell de Campus

Òrgan col·legiat de govern i de màxima representació del Campus del Baix Llobregat.

campus vista aerea.jpg

S'encarrega de:

1. Elaborar i aprovar la proposta de reglament del Campus i les seves modificacions, d’acord amb el que s’estableix al capítol 5 d’aquest reglament.
2. Aprovar el pla estratègic del Campus i vetllar pel seu compliment.
3. Aprovar les propostes de línies generals d’actuació en els àmbits de les titulacions a impartir, l’oferta de places d’accés, l’assignació de recursos econòmics, materials i humans de suport a les activitats ordinàries i als projectes acadèmics específics de les unitats, i a les propostes d’actuacions en R+D+I de les unitats, la dotació, distribució i assignació funcional de places del personal d’administració i serveis, i la dotació, distribució i assignació funcional dels equipaments, infraestructures i espais comuns.
4. Aprovar els programes de formació permanent, i els acords de col·laboració amb empreses i institucions que s’estableixin a nivell de Campus.
5. Aprovar el catàleg dels recursos i serveis del Campus i del seu règim ordinari d’utilització.
6. Avaluar la prestació dels serveis de la UTG a la comunitat del Campus.
7. Aprovar les activitats que s’organitzin amb el nom del Campus.
8. Emetre informes dirigits al Consell d’Administració del PMT, sobre les propostes d’implantació de noves empreses o institucions en el Parc i els serveis gestionats pel PMT.
9. Aprovar la liquidació i la proposta de pressupost anual del Campus.
10. Aprovar la memòria anual d’activitats.
11. Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre aspectes que afecten el Campus o el seu entorn.
12. Crear les comissions de caràcter deliberant o consultiu que consideri oportunes amb les finalitats que el Consell del Campus defineixi.
 

Els estudinats hi participaran segons estableix el reglament, que estableix:

Tres representants dels estudiants i les estudiantes de l'ESAB, elegits entre i per l’estudiantat membre de la Junta d’Escola de l'ESAB.


Compossició i altres informacions


Vull participar com a Delegat/da o representant