Vés al contingut (premeu Retorn)

Claustre UPC

Òrgan màxim de representació de la comunitat
universitària i exerceix les més altes funcions pel que fa a l'establiment de la
normativa interna, el control i l'expressió de la posició i les aspiracions
d'aquesta. Es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una
vegada l’any.


Són funcions del Claustre:

a) Elaborar i aprovar, perquè siguin sotmesos a la ratificació dels organismes competents, els Estatuts de la Universitat i les seves modificacions.
b) Convocar eleccions a rector o rectora.
c) Elegir els components del Consell de Govern.
d) Aprovar la creació, la modificació i la supressió de departaments, a proposta del Consell de Govern.
e) Conèixer la política i els programes que el rector o la rectora i el Consell de Govern estableixin i manifestar l'opinió que té sobre aquests.
f) Rebre cada any, per a la consideració del Claustre Universitari, l’informe de l’actuació del Consell de Govern i determinar reglamentàriament els procediments perquè el Consell de Govern respongui de la seva gestió davant el Claustre.
g) Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que afecten la Universitat o el seu entorn.
h) Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que el Claustre Universitari defineixi.
i) Les funcions que la legislació vigent i els Estatuts i reglaments de la Universitat li atribueixin.
 

Hi participen com a membres electius:

Setanta-dos representants de les estudiantes i els estudiants distribuits proporcionalment entre els diversos centres docents.

 

link.jpgAccés a l'espai del Claustre